KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA GIẢI PHÁP VIETTEL OMNICHANNEL

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA GIẢI PHÁP VIETTEL OMNICHANNEL

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.