Hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử Viettel

Hóa đơn điện tử Viettel

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.